تجمع اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت روز جهانی کارگر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا:

طبق قرار قبلی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ساعت ۵ امروز در پایانه اتوبوسرانی آزادی تجمع کرده و با پخش شیرینی در میان رانندگان و تبریک روزکارگر و دست زدن های مکرر رانندگان از این حضور ، در ساعت شش بعداز ظهر از پایانه آزادی خارج شدند.
نشریه پیام سندیکا ضمن تبریک و شادباش این روز فرخنده به همه کارگران به همت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد درود می فرستد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۱۳۹۴/۲/۹