از کارخانه سندان ایرانیان چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه سندان ایرانیان واقع در شهرک صنعتی قزوین که شامل دو شرکت مجزاست و تولید کننده کولر و بخاری انواع خودروست بیش از ١٢٠٠ کارگر دارد. این کارخانه سه شیفت فعال داشته و به کلیه کارگران شیف غذا داده می شود. طبقه بندی مشاغل در این کارخانه اجرا شده و پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا با دادن ماسک به کارگران تا حدودی رعایت می شود.

متاسفانه این شرکت با اینکه کارگرانش با مواد شیمیایی و کوره ذوب در تماس هستند از رعایت کردن و اجرای سختی کار در حق کارگرانش خودداری می کند. با کارگرانی که سالهاست در این کارخانه کار می کنند و باید قراردادهای رسمی ببندد، فقط سه ماهه قرارداد می بندند.

متاسفانه عدم نظارت صحیح در مورد اینگونه شرکت ها از سوی اداره کار، بی قانونی های کارفرمایان در طولانی مدت به یک امر بدیهی تبدیل شده است.

به نظر کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، کارگران این شرکت می بایست از سختی کار بهره مند باشند و با ٢٠ سال کار بازنشسته شوند.