وضعیت اقتصادی تامین اجتماعی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق آماری که مسوولین ذوب آهن ارایه کرده اند وضعیت بزرگترین صنعت مادر در کشورمان بسیار خوب بوده و سودهای افسانه ای را تجربه می کند. به این آمار توجه کنید:

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ١٨ سال قبل از آن است)

رشد ١١٩ درصدی فروش ذوب آهن نسبت به سال گذشته

کاهش ٧٥ درصدی هزینه های ساخت و ارزبری با بومی سازی آگلومراسیون

ثبت بالاترین درآمد ذوب آهن در یک سال گذشته

افزایش ٩ درصدی درآمد فقط در «ذوب» (منبع روابط عمومی ذوب آهن)

این واقعیت ها که در ذوب آهن اتفاق افتاده است نقض تمامی گفته هایی است که در مورد ورشکستگی تامین اجتماعی می گویند. ٨٠ درصد مالکیت ذوب آهن در تملک تامین اجتماعی است. اگر در نظر داشته باشیم که شرکت های فولادی و معدنی و هلدینگ صدر تامین که همگی متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و سودهای افسانه ای می برند را به این آمار اضافه کنیم، می توان به این نتیجه رسید که وضعیت سازمان تامین اجتماعی با این سودهای افسانه ای نمی تواند خوب نباشد. البته نمی توان حقوق های نجومی و پاداش های افسانه ای به جمعی از مدیران بی عرضه در شستا را نادیده گرفت که این سودها را به جای خرج در تامین اجتماعی جهت رفاه حال بیمه شده ها در سواحل اروپایی حیف و میل می کنند.