نه به بی قانونی و گرسنگی! (٨٩)

کمپین ٢٠/١٠ پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٣ مهرماه با بد عهدی کارفرما در اجرای مقررات کمپین ٢٠ / ١٠ کارگران در فاز چهارده شرکت IGC دست از کار کشیده به خوابگاهها رفتند تا این درس عبرتی باشد به دغلکاران و دروغگویان.

همچنین کارگران پروژه ای برق و ابزار دقیق شاغل در فاز ٢ پالایشگاه آبادان نیز با محقق نشدن افزایش حقوق و ١٠ روز مرخصی دست به اعتصاب زدند.

در همین حال امروز قراردادهای شرکت آب صنعت نیکان، دیهیم صنعت آنزان با همکار، پیمانکاری نوروزی ساخت مخازن بندرعباس، شرکت مهندسی همپا، پیمانکاری باقرپور مستقر در پتروشیمی آپادانا، پیمانکاری لیموچی آبکان فاز ٢ با مقررات کمپین رونمایی شد. امیدواریم هرچه زودتر قراردادهای دیگر رشته ها به جز جوشکاران نیز رونمایی شود.

آنچه امروز بسیار مهم است اجرای ٢٠/١٠ است. اگر کارگران بر این موضوع پافشاری کنند مذاکرات ما هم با نتیجه خوبی روبرو خواهد شد و نظارت ها را بیشتر خواهیم کرد تا راه دله دزدی ها بسته شود.

دوستان جوشکاری که سرکار می روند برای کمکی های خود و فیتر و مونتاژکار هم تلاش کنند تا این دوستان هم با مقررات کمپین سرکار بروند و اتحاد شکننده نشود.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر متحد کارگر