نه به بی قانونی و گرسنگی!(٩٥)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ١٧ مهرماه و ١١٣مین روز کمپین ۲۰/۱۰ در آبادان کارگران بر طبق ۲۰/۱۰ و افزایش حقوق به سرکار برگشته اند. در ماهشهر هم بیشتر کارگران بر طبق کمپین مشغول کارند و فقط مشکل فاز۱۴و پتروشیمی بوشهر است که با وعده و وعید نفرات را به کارگاه کشانده و با ۲۲روز و مقداری افزایش حقوق آنها را تلاش دارند به کار وادارند. هرچند بیش از ١٠٠ پیمانکار کوچک با نمایندگان کارگران به توافق رسیده و بر طبق کمپین کارگر استخدام کرده اند اما همچنان عده ای دیگر از پیمانکاران و کارگران غیر کمپین کار می کنند.

با آمدن آقای رییسی هم اتفاق خاصی برای کارگران پروژه ای نیفتاد. فقط آقای اوجی وزیر نفت گفته اند که پیگیر رسیدگی به داده شدن حقوق ها بر سر موقع خواهند بود.

در مبارزات کارگران با کارفرمایان آنچه حرف اول را می زند قدرت و یکپارچگی کارگران است و بس. اگر اتحاد شکننده باشد دست کارفرمایان برای تفرقه افکنی و سودجویی باز خواهد بود.

البته نمایندگان شما برای چانه زنی و احقاق حقوق لحظه ای تردید نخواهند کرد به همین خاطر در این هفته تلاش داریم آقای گیلانی نژاد، نماینده شما را برای پیگیری نامه ها و جلسات گذاشته شده با مسوولین وزارت نفت و وزارت کار، راهی این وزارتخانه کنیم تا دست بی قانونی کارفرمایان را قطع کنیم.

اگر کارگران فاز ١٤ بتوانند در مذاکرات سرسختی نشان داده و بر طبق کمپین سرکار بروند پیروزی در مذاکرات هم رقم خواهد خورد.

متحد هستیم و متحد می مانیم.