کاغذ بازی بلای معیشت کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از ١٢ سال اعتراضات کارگران ذوب آهنی قرار است از ١٠ مهرماه طبقه بندی مشاغل در این کارخانه اجرایی شود. در تاریخ ٢ آبان ١٣٨٨ قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت آغاز شد و بعد از ١٢ سال دستور اجرا داده شده است. البته نباید زیاد امیدوار بود که کارگرانی که در حال بازنشستگی هستند شامل این طرح شوند چرا که احتمالن ٢ سالی طول خواهد کشید که این طبقه بندی شامل کارگران و کارکنان این مجموعه شود.

کافی است سرانگشتی حساب کنیم که با طول دادن این طبقه بندی مشاغل چند هزار کارگر از مزایای آن محروم شده و پول این کاغذبازی به جیب چه کسانی رفته است.

حق هزاران کارگر بازنشسته شده و محروم از این طرح چه خواهد شد؟