اوضاع اسفناک کارگران در شرکت پترو پالایش ابوالفارس (رامهرمز)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اینکه نزدیک به دوسال از آیین کلنگ زنی شرکت پتروپالایش ابوالفارس توسط ریاست مجلس شورای می گذرد، و قرار بود به خانواده هایی که زمین رایگان در اختیار این پروژه گذاشته اند به جای پول فرزندانشان را استخدام کنند. از فردای کلنگ زنی کار تجهیز کارگاه شروع شد و تعدادی از کارگران بومی در این پروژه به صورت روزمزد و با دستمزدهای پایین مشغول کار شدند. در حالی که باید به صورت رسمی در این پروژه استخدام می شدند.

*اما اوضاع کارگران پروژه*

١- متاسفانه کارگران به علت اختلاف بین مدیران و سرمایه گذار شرکت(آقای حبیبی خراسانی)، بومیان محلی و نماینده مجلس، اداره کار شهرستان و…… دستشان به جایی بند نبوده و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، هرچند وقت عده ای از کارگران اخراج و کارگران دیگری جایگزین می شوند.

٢- دستمزد کارگران روزمزد ساختمانی براساس عرف منطقه، دستمزد استادکار بنا ٥٠٠ هزارتومان و کارگرساده دویست هزار تومان است اما داخل پروژه به استاد کار بنا ١٩٠ هزار تومان و به کارگر ساده ١١٠ هزار تومان پرداخت می شود.

تا قبل از ورود اداره کار و بازرسان محترم این اداره هیچ گونه بیمه ای پرداخت نمی شد، در حال حاضر فقط بیمه آن دسته از کارگران به سازمان تامین اجتماعی واریز می شود که اداره کار طی یک پروسه کاریابی خاص، به شرکت معرفی شده اند. سرویس ایاب و ذهاب ندارند، کیفیت پخت و توزیع غذا در حد مطلوب نمی باشد.

کارگرانی هم که اعتراض کنند بلک لیست خواهند شد. در حال حاضر ٦٠ کارگر در آنجا کار می کنند و ٣٠ کارگر طی این ماه به دلیل اعتراض بلک لیست و اخراج شده اند. پیمانکار شرکت پاپ ریکو و جناب حبیبی مشهدی است.

لذا ما کارگران از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و بازرسان محترم وزارت کار انتظار داریم تا به صورت جدی به موضوع ورود کرده حق کارگران بومی و خانواده از شما سپاسگزاریم.