نه به بی قانونی و گرسنگی!(١٠١)

کمپین ٢٠/١٠ پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٧ مهر کارگران شرکت های سازه پاد، پارس قدرت، کیان نصب سایت ١ پتروشیمی بوشهر به دلیل اجرا نشدن مقررات کمپین ٢٠/١٠ درب های سایت ١ بوشهر را بسته و دست به اعتصاب زدند. کارگران از ٢ روز پیش به کارفرمایان خود هشدار داده بودند که اگر مقررات کمپین اجرا نشود دست به اعتصاب خواهند زد و کارفرمای سازه پاد موضوع را به شوخی گرفته بود. با آنکه ما در خبرهای روزانه شماره ٩٩ خود اعلام کرده بودیم که « شرکت سازه پاد واقع در ماشین سازی اراک برخلاف بقیه شرکت‌های واقع در ماشين سازی اراک، که اکثرن شرایط ٢٠/١٠ را رعایت کرده اند این پیمانکاری هنوز مقاومت کرده و ٢٢/٨ برای کارگرانش منظور نموده است. ضمنن برای ٣ نفر جوشکار یک کمکی در نظر گرفته و حقوق برج ٥ را هم پرداخت نکرده اند. این کارگران از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان مدد خواسته و تقاضای رسیدگی به تخلف این پیمانکار را دارند» اما هشدار ما را جدی نگرفته بودند و با ٤٠ درصد افزایش حقوق می خواستند سر کارگران کلاه بگذارند.

اعتصاب از اول صبح شروع شد و منجر به دخالت حفاظت اطلاعات گردید که کارفرمایان سازه پاد را دستگیر کردند. به هر حال هر اتفاق ناگواری که در این زمینه بیفتد مقصر اصلی آن کارفرمایان سازه پاد هستند.

کارگران تا رسیدن به نتیجه دلخواه کمپین در اعتصاب خواهند ماند.

کارگر متحد کارگر

کمپین ٢٠/١٠ پیروز است.