کاغذبازی در ایران خودرو تمامی ندارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مدتهاست موضوع کارگرانی که در استخدام پیمانکاران ناخلف تحت نظارت ایران خودرو در چند سال اخیر بوده اند و تخلفات این پیمانکاران آن چنان زیاد شده است که ایران خودرو برای جمع و جور کردن این پدرسوخته بازی ها، اقدام به استخدام مستقیم این نیروها کرده اما موضوع سختی کار کارگران معضلی است که همچنان کارگران را نگران ساخته است.

کارگران پیمانکاری راستین نوین با اینکه یکسال از تاریخ اعلام تایید سختی کارشان می گذرد اما هنوز مدیریت کارخانه هیچ تصمیمی برای این کار نگرفته است. نگرانی کارگران از آنجا ناشی می شود که بخشی در شرف بازنشسته شدن هستند و تایید این موضوع در دریافتی هایشان پس از بازنشستگی تاثیر فراوانی خواهد گذاشت.

کاغذبازی در ایران خودرو تمامی ندارد و روح و روان کارگران را می آزارد.