روند اجرای طبقه بندی مشاغل در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه بعد از بیش از ده سال اعتراضات کارگران ذوب آهنی قرار است طبقه بندی مشاغل در این شرکت اجرا شود اما روند لاک پشتی آن نشان از زمان بر بودن این اجرا دارد. در تاریخ ١٠ مهر آرش شفیعی به عنوان مدیر پروژه سازماندهی طبقه بندی مشاغل شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان منصوب شد. یعنی تا ایشان ستاد خود را برای اجرای این طرح آماده سازی کند حداقل 2 ماه طول خواهد کشید. با توجه به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل آذرماه سال گذشته تایید شد و برای اجرای آن تاکنون فقط مدیر پروژه اش منصوب شده کارگران باید صبر ایوب پیشه کنند تا این طرح با این روند لاک پشتی اجرا شود. امید که طرح در روز اجرا مطابق با افزایش گرانی ها مطابقت داشته باشد نه اینکه با قیمت های سال گذشته اجرا شود.