نه به بی قانونی و گرسنگی!(١٠٣)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٣ آبان ١٣٠ روز از آغاز کمپین ٢٠/١٠ می گذرد. در این ١٣٠ روز توانستیم فریاد دادخواهی خود را به همه مسوولین شرکت نفت و وزارت کار برسانیم. در همین راستا امروز مازیارگیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای طبق قرار قبلی به دیدار مسوولین شرکت نفت رفت تا اسناد تخلفات پیمانکاران را ارایه کند. در این دیدار لیست ١٠ شرکت پیمانکاری خلافکار که حقوق کارگران را با تاخیر می دهند و همچنین اسناد ٢٣ مورد تخلف بیمه ای در حق کارگران پروژه ای که مغایرت بیمه ای با عنوان شغلی را دارا بود و یک مورد تخلف خوابگاهی تحویل این مقام مسوول گردید. مقرر شد هفته دیگر نتایج بررسی این اسناد به نماینده کارگران پروژه ای اعلام شود. امیدواریم که مسوولین همراهی کرده و پیمانکاران متخلف را از پروژه های نفت و گاز بیرون کنند.

امروز با خبر شدیم که کارگران پتروشیمی هنگام شرکت پتروکیان کمکی ها و تک زن ها بخاطر رعایت نشدن شرایط کمپین از جمله حقوق و مرخصی دست به اعتصاب زدند. در این شرکت حقوق کمکی ٧ میلیون و نیم با ٢٢ روز مرخصی برایشان منظور شده است. برای این دوستان پیروزی را آرزومندیم.

طبق خبرهای که دوستان در پروژه فراسکو شرکت درریز ارسال کرده اند با خبر شدیم آقای جاسم فرامرزی که از اولین پیمانکاران حامی کمپین بود متاسفانه گول پیمانکارانی چون محمدی، کیوانی و آذرکمان را خورده و قراردادهای یک‌ماهه را اصلاح و حقوق کارگران را کاهش داده است و از همه بدتر اینکه جمعه کاری را به صورت نصف روز برای نیروها محاسبه می کند. آقای فرامرزی بداند که اگر به تخلفاتش ادامه دهد مورد تحریم کارگری قرار خواهد گرفت.

خبر دیگر اینکه مسوول کارگاه سکاف آبادان مورد گلوله باران افراد ناشناسی قرار گرفته و زخمی گردیده است. امیدواریم پس از بهبودی حقوق کارگران را رعایت کند.

دوستان کارگر،

کمپین ادامه دارد و کارگران حامی کمپین به تلاش های خود برای محو کامل تخلفات پیمانکاران و در مرحله بعد حذف پیمانکاران از پروژه های نفت و گاز، ادامه خواهد داد. هر افزایش یک ریالی و هر یک روز اضافه مرخصی نسبت به گذشته، دستاورد اتحادمان بوده است. ما از قدرت خود باخبر شدیم و رمز پیروزی را در اتحاد و همراهی با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده مان آقای مازیار گیلانی نژاد می دانیم.

کمپین ٢٠/١٠ پیروز شده است

کارگر متحد کارگر