آیا خبرهای خوب واقعیت دارد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، معاون سرمایه های انسانی و توسعه ذوب آهن اعلام نمود دو خبر خوش برای کارگران ذوب آهنی دارد:« 1- با توجه به تایید طرح طبقه بندی مشاغل از مهرماه افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد انجام می شود و به جای اینکه یک آیتم در حقوق و دستمزد افزایش یابد، این افزایش به تمام آیتم های حقوق تسری خواهد داشت بــا توجه بــه موافقت هیات مدیره و مدیرعامل، این افزایش حقوق از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده و در اولین فرصت ممکن!!! معوقه آن نیز پرداخت خواهد شد.2- همکارانی که با عنوان قرارداد کار معین یا قرارداد مستقیم از ســال ۱۳۸۸به جمع همکاران ما پیوستند، همواره پیگیر پذیرش سوابق خارج از شــرکت خود بودند تا بتوانند از مزایای آن در ارتقاء حقوق و سایر موارد بهره مند شوند. که با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقرر شد ۱۰۰درصد سوابق مرتبط این همکاران پذیرفته شود»

اول اینکه چرا با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل این طرح معوقات سالهایی که این طرح عقب انداخته شده مبلغ ریالی ش به سر سفره کارگران باز گردانده نمی شود؟

دوم اینکه کارگرانی با قرارداد مستقیم باید خوشحال شوند یا مدیریت؟؟؟ چرا که پیمانکارانی نیروی انسانی بیشترن ضربه و ضرر را با نپرداختن حقوق و مزایا و بویژه 4درصد سخت و زیان آور به بیمه های تامین اجتماعی، آن را به دوش ذوب آهن انداخته و مدیریت ذوب آهن باید این دغلبازی را تاوان بدهد.

پس هر دو خبر بیشتر مدیران ذوب آهن را خوشحال می کند نه کارگران را؟