نه به خصوصی شدن بانک رفاه کارگران!

در تاریخ 4 آبان ماه نامه اعتراضی ٢١٤٦ نفر از شاغلین و بازنشستگان به شماره ٧٣٦٤٢٥٥٤ به دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی تحویل گردید. متن نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای میرهاشم موسوی

با سلام، اینجانبان ٢١٤٦ نفر امضا کنندگان این نامه کارگران شاغل بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان که صاحبان اصلی سرمایه های بانک رفاه کارگران طی سالیان تاسیس تاکنون بوده ایم و سرمایه تشکیل آن از حق بیمه های پرداختی پدرانمان و ما تامین شده است، سرمایه آن و خود بانک رفاه کارگران یک اندوخته بین النسلی است. بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست و ما به عنوان بخشی از صاحبان این بانک اعتراض خود را نسبت به خصوصی شدن این بانک اعلام می کنیم و از شما می خواهیم به این عمل غیرقانونی تن ندهید.

با سپاس