کارگران فریب نمی خورند!

کمپین 20/10 پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، شرکت سازه پاد بالاخره نظر شرکت در تاریخ اول آبان را که ما هم اطلاع رسانی کرده بودیم، را در مورد ٢٣ روز کار و ١٠ درصد افزایش حقوق اعلام کرد که با مخالفت کارگران روبرو شد و مجبور گشت شرایط را به ٢١ روز کار و ٣٠٪؜ افزایش حقوق و همچنین جمعه کاری تا ساعت ١٠ صبح و بعد از این ساعت اضافه کار محسوب ‌شود، تبدیل کند. این یکی دیگر از پیروزی های کمپین است. بی تردید شرکت سازه پاد راهی جز پذیرفتن شرایط کمپین ندارد.

دوستان کارگر به هوش باشید، شخصی بنام محسن شجاعی، کیوسی پیمانکاری احسان عباسی، شرکت پایندان فاز ١٤ برای چندمین بار از نیروهای کارگر اخاذی کرده، و در قبال گرفتن ٥ الی ١٠ میلیون تومان مدعی استخدام در بیدبلند به صورت رسمی است. طی گزارش رسیده یکی از نیروها، با وعده و قول های واهی نامبرده مواجه می شود و تقاضای استرداد وجه پرداختی را می کند که به مشکل می خورد و در نهایت با اطلاع دادن به حراست شرکت، موضوع پیگیری و مبلغ مسترد می شود و محسن شجاعی بلک لیست می شود. جالب اینجاست، پیمانکاری عباسی که از مخالفین کمپین بوده و هست بجای تسویه این شخص، نامبرده را به قسمت پتروپالایش انتقال می دهد. برادران کارگر، این افراد را بشناسید و فریب امثال اینها را با وعده های واهی نخورید.

کارگر متحد کارگر