فقر در کنار ثروت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه ذوب آهن رشد ١١٢ درصدی در فروش را تجربه کرده و سود قابل ملاحظه ای برده است اما این ثروت به هیچوجه در حقوق های کارگران و صد البته سفره های مردم ایران نمی رد.

١٠ مهرماه امسال ١٠ هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرهای لنجان (شهری که بیشترین کارگر ذوب آهنی از ٨٠ هزار کارگر مشغول به کار را داراست) زرین شهر و فولاد شهر، داده شد.

این در حالی است که سودهای ذوب آهن نه به جیب کارگرانش و نه به صندوق سازمان تامین اجتماعی که ٨٠ درصد آن را در تملک دارد و نه مردم ایران می رود. وگرنه شاهد این گونه خیریه هایی که فقط برای درمان وجدان درد خود این کارها را انجام می دهند، نباید باشیم.