مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، با رسیدن سال به میانه، کماکان وضعیت پرداخت مطالبات کارگری نظم و نظام خاصی پیدا نکرده و برخی شرکت های این بد عهدی را پرسنل خود ادامه می دهند:

_ شرکت نیرو صنعت سرچشمه با تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل، از مرداد ماه تاکنون موفق به پرداخت حقوق نشده است؛ قابل ذکر است که این شرکت در ترفندی جدید، پرداخت معوقه های کارگری و ستادی را دوگانه کرده و حقوق کارگران را یک ماه جلوتر از نفرات ستادی خود پرداخت می کند و مشاهده ی این تبعیضِ شغلی از نفسِ معوقه های این شرکت، با معنا تر است.

_ شرکت پارسیان نیز از مرداد ماه سال جاری، حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت نکرده و هیچ وضعیت روشنی برای پرداخت معوقات خود ندارد و ظاهرا مصائب مالی پروژه ادامه دارد.

_ شرکت فولمن در انتهای قرارداد خود، ضمن معوقه های پرداختی، نسبت به بیمه ی نفرات خود اقدام نمی نماید.

_ شرکت متبا نیز از مرداد ماه موفق به پرداخت حقوق نفرات خود نشده و در پرداخت بیمه ی پرسنل نیز تاخیر دارد .

در پیگیریِ گزارش ویژه از گزارشگر پیام سندیکا، شرکت رامپکو، پیمانکارِ فلوتاسیون دره زار، با وجود اینکه برخی پیمانکاران نظیر جهان پارس در سال جدید، افزایش دستمزد را متناسب با تورم سال جدید انجام داده اند، ولی ظاهرا مخالفت های مدیریتی در شرکت رامپکو، هنوز ادامه دارد و افزایش هماهنگ حقوق همه ی نفرات در حد وعده های مدیریتی باقی مانده است. امید است تا با توجه به شرایط تورم و هزینه های بالای سال جاری که معیشت کارگران را تحت الشعاع قرار داده است، این شرکت نیز نسبت به ارتقاءِ دستمزد پرسنل خود به صورت یکپارچه، اقدام مقتضی را انجام دهد.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه