گزارش پیام سندیکا از ایران خودرو

با دریافت دستمزد فروردین کارگران ایران خودرو شاهد ۲ مورد پول در میان دستمزد خود بودند که ۴۰۰ هزار تومان به دریافتی اشان افزوده شده بود. یکی افزایش سالیانه دستمزد و دیگری مربوط به طبقه بندی مشاغل است. هرچند که کارگران از این افزایش رضایت نسبی دارند اما همه می پرسند که این طبقه بندی چگونه صورت گرفته که آنها خبر ندارند و دیگر اینکه چرا برای همه فقط ۲۰۰ هزار تومان افزایش طبقه بندی منظور شده؟ یعنی کسی بیشتر و یا کمتر از این مقدار نمی بایست افزایش بگیرد؟

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۴/۰۲/۰۸