دروغگویی و سردواندن کارگران بس است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از روز چهارشنبه ٣ آذر دور دوم اعتصاب در ایران خودروی تبریز آغاز شده است. این اعتصاب در راستای اعتراض به بدعهدی کارفرما در مورد قول داده شده به کارگران است. مدیرعامل قول داده بود که حقوق و مزایای کارگران تبریزی نیز مانند کارگران ایران خودروی تهران بشود و اجرای طبقه بندی را نیز به زودی آغاز کند.

پس از سه هفته و دریافت حقوق ماهانه کارگران هیچ نشانه ای از همسان سازی حقوق در فیش هایشان ندیده لذا تصمیم به اعتصاب گرفته و در محوطه کارخانه نشسته و منتظر پاسخ مناسب از سوی مدیرعامل هستند. کارگران دیشب را در کارخانه گذرانده اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت خود را از این خواسته ها اعلام می کند.