کمپین ٢٠/١٠ و خواسته های کارگران نابود شدنی نیست!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، در پتروشیمی ایلام به کارفرمایی ارغوان گستر و پیمانکاری پناه صنعت پارت با داشتن ٧٠٠ کارگر تا امروز حقوق دوماه و بیست روز تاخیر داشته است. لیست بیمه به صورت حداقل دستمزد کارگری اداره کار رد می شود و هنوز ٢٤/٦ با حقوق پایین تر از نرخ کمپین بصورت غیرقانونی اجرا می شود.

در پالایشگاه آبادان پتروفام جنوب آقای منیات با ٢٠ کارگر بومی آبادانی با شرایط حقوقی کمتر از پارسال ۲۴ /۶ به کمکی ٥ میلیون و ٥٠٠، استاد کار مونتاژ ۷ میلیون حقوق می دهد. در حالی که شرکت کناریش «سکاف» به مونتاژکار وبرشکار ١٥ میلیون با شرایط ٢٠/١٠ حقوق می دهد. کارگران پتروفام سرویس ایاب و ذهاب نداشته و به تازگی حقوق شهریور را گرفته اند. کل حق بیمه را از کارگران کم می کنند بدون درصدی از پیمانکار. خوابگاه هم نداشته چون بومی آبادان و یا خرمشهر هستند. این کارگران ناهار خود را روی زمین و میان خاک ها می خورند و حتا کارفرما از تهیه یک کانکس برای ناهار این کارگران دریغ می کند.

دوستان کارگر، کمپین ٢٠/١٠ برای این راه اندازی شد که کارگران به حق و حقوق خود پی برده، تن به ظلم ندهند. تا زمانی که شما علیه این شرایط برده وار و غیرقانونی اعتراض نکنید هر روز وضعتان بدتر خواهد شد. کارگران پروژه ای و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک حامی شماست. کافیست خودتان این شرایط را نپذیرید و کار نکنید تا وضعیت تغییر کند. به امید موفقیت و اتحاد بیشتر.