پیروزی کارگران ایران خودرو تبریز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با حضور مدیرعامل ایران خودرو تبریز در میان کارگران و گفتگو با آنان اعتصاب موقتن پایان یافت. او که در محل سالن تولید و مونتاژ با کارگران اعتصابی گفتگو می کرد قول داد کلیه مطالبات کارگران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال پرداخت می‌شود. او قول داد دیگر دستمزدها عقب نخواهد افتاد و مزایایی که کارگران ایران خودرو تهران می گیرند تا آخر سال به آنها داده خواهد شد. طبقه بندی نیز از اول آذر اجرا خواهد و از اول سال ١٤٠٠ قابل محاسبه می باشد.