پرچم کمپین همچنان بالاست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٨ آذر ماه نزدیک به ۴۰۰ نفر از کارگران پتروشیمی آپادانا به پیمانکاری شریفی و باقرپور برای اجرایی شدن مقررات کمپین ٢٠/١٠ دست به اعتصاب زده و به خوابگاهها رفتند. کارگران اعلام کردند بدقولی مدیران و پیمانکاران این پتروشیمی در اجرای درست کمپین ٢٠/١٠ را دیگر تحمل نکرده و تا برقراری مقررات کمپین به سرکار برنخواهند گشت.

سندیکای کارگران خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها ضمن حمایت از خواسته های این کارگران، از همه کارگران بیکار می خواهد به آگهی های کار در پتروشیمی آپادانا اعتنا نکرده و برادران خود را در این پتروشیمی یاری دهند.

هر نانی که به سر سفره هر کارگری برود نانی است که به سر سفره همه ما آمده است.

اتحاد تنها راه پیروزی است

زنده باد کمپین ٢٠/١٠