پیمانکاران دغلکار را رسوا می کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری به نام ربعی زاده اهل هفشجان ۱۴ روز از کارکرد کارگرانش را نداده و آنان را سر می داوند. ایشان با یک اصفهانی شریک شده و با این ترفند از کارگران کار مجانی می گیرند. البته کارگران نیز از این فرد شیاد شکایت کرده اند که تصویرش را می گذاریم. همچنین پیمانکار خط لوله چابهار به نام خدادادی و متاسفانه اهل هفشجان نیز ١٨ روز کارکرد کارگرش را نداده است.

ما به دوستان هفشجانی پیغام می دهیم این افراد را که نام شما را خراب می کنند در هیچ جایی تحویل نگیرید و حتا در هفشجان هم بگویید که با کارگر چه می کنند. کارگران نام این افراد را به خاطر بسپارند و برایشان کار نکنند چون سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان آنان را تحریم کارگری کرده است.