عادی سازی وضعیت کرونایی و مشکل معیشتی کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به عادی سازی های اولیه در ذوب آهن به دلیل کم شدن مبتلایان به کرونا، کارگران خواستار اجرای برنامه ریزی برای ساعت اضافه کار برای شیفت ها هستند. این در حالی است که ساعت کار جنرال شیفت کاهش یافته و این باعث گردیده که در دریافتی های کارگران کاهش مشاهده شود.

با توجه به گرانی های روز افزون و کم شدن قدرت خرید خانواده های کارگری و دستمزدهای حقیرانه، برای کارگران چاره ای جز اضافه کاری نمانده است.