پیمانکاران، دزدان قانونی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت سیمان خوزستان، این کارخانه نه تنها جان انسانها را با آلوده کردن فضا به خطر انداخته است بلکه با کمک به پیمانکار به دزدی از دستمزدهای کارگران کمک می کند.

کارگران جوشکار و داربست بندهایی با سابقه بین هشت تا ده سال که عمده کار تعمیرات این شرکت بردوش آنان است، هر ساله مدیریت کارخانه، کار را به صورت مناقصه سوری به پیمانکاری دست به دست می کنند. این پیمانکار حالت دکور دارد تا بتواند با واسطه قراردادن خود، اندک حقوق کارگران را به یغما ببرد. برای آنکه کارگران همیشه در فشار نگرانی بیکار شدن خود باشند هر ساله کار را به پیمانکار میدهند و هر ساله هم کارگران برای گرفتن مزایا و پرداخت حق بیمه باید به اداره کار دادخواست بدهند و سرگردان شوند تا دستمزد حقیرانه خود را با دردسر از پیمانکار بگیرند.

این کارگران نیز مانند همه کارگران پیمانکاری خواستار تبدیل وضعیت خود به قرارداد مستقیم با کارخانه و یا عضویت در شرکت تعاونی هستند تا از مزایای کارخانه بهره مند شوند.