درود بیکران به آموزگاران میهنمان!

زندگی با سیاست های غلط اقتصادی برگرفته شده از نئولیبرالیسم، فقط انسانها را به برده های مدرن تبدیل کرده است. متاسفانه سیاست گذاران و سیاست بازان نه تنها برخلاف شعارهایشان دیدگاهی انسانی ندارند بلکه با مخالفت هایشان با بهبود معیشت زحمتکشان چهره خود را عیان می کنند. اصلاح قانون کار، کنار گذاشتن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رعایت نکردن حقوق پرستارانی که در مبارزه با کرونا از جان گذشتند، اجرا نکردن رتبه بندی آموزگاران، بازی با ارز و بالا بردن تورم تا حقوق بگیران هر روز قدرت خریدشان را از دست بدهند، بخشی از سیاست های ضد زحمتکشان است.

اعتصاب ٤ ماهه کارگران پروژه ای در سراسر کشور در تابستان، اعتراض به بی آبی کشاورزان، یکشنبه های اعتراض بازنشستگان و اعتراضات سراسری آموزگاران همه یک پیام دارد: نان!

ما ضمن حمایت از خواسته های بر حق آموزگاران، پرستاران، بازنشستگان و همه حقوق بگیران اعلام می کنیم نان حق ماست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٠ آذر ١٤٠٠