گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه های تولید شیشه

در سال جدید همه کارخانه های تولید شیشه در تهران و شهرهای حومه تعدیل نیرو داشته اند و اغلب کارگران قدیمی خود را به دلیل اینکه خواستار حقوقی با سابقه کاری بوده اند را اخراج کرده اند و به جای این کارگران کارگران جوان را با کمتر از حداقل حقوق مصوب استخدام کرده اند. کارگران جدید فاقد بیمه ، طبقه بندی مشاغل و سختی کار هستند.بعضی از کارخانه های شیشه چکی با کارگران قرارداد بسته اند به این صورت که در ازای 12 ساعت کار ،حتا روزهای جمعه در نهایت 700 هزار تومان حقوق بگیرند. کارخانه های جام ایمن،شیشه فدک،آدینا شیشه،از این جمله اند.

در کارخانه تولید کننده مواد پلیمری واقع در کمال شهر کرج ضمن اینکه آلودگی محیط کارسلامتی کارگران را تهدید می کند و حتا کارفرما از دادن ماسک های مناسب و با کیفیت امتناع می کند . این کارگران با پشم شیشه در تماس دایمی هستند. کارفرمای خوش انصاف محصولات را با مهر ساخت آلمان به بازار می فرستد و سود خوبی هم بدست می آورد.اما آنچه اینجا فراموش می شود حق و حقوق کارگران است و فن های تهویه مناسب که کار گذاشته نمی شود
اما آنچه مورد حیرت است قانون جدیدی است که کارفرمای مومن دوسالی آن را اجرا می کند و آن اینکه وقت نماز را که یک ربع ساعت است را جزو ساعت کاری لحاظ نمی کند و اما اگر کسی نماز نخواند 2 ساعت کسر کار می خورد. این عجیب ترین شکل استثمار است
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 30/2/93