سخت و زیان آور، سودی برای ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، عدم اعلام سخت و زیان آور بودن مشاغل در ایران خودرو و نپرداختن ٤ درصد پول به بیمه تامین اجتماعی سودی ظالمانه برای این شرکت دارد.

کارگرانی در ایران خودرو وجود دارند که با 35 سال سابقه هنوز کار می کنند و تدارکی برای بازنشستگی شان مشاهده نمی شود

در سالن رنگ ٣٠٠ کارگر با ٢٠ سال سابقه در خط تولید کار می کنند که به تازگی به آنان اعلام شده باید ٢٤ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته گردند.

و یا اجحاف به کارگرانی که قبلن در ایدکو شاغل بودند و بعد به شرکت «زمان روب غرب آسیا» منتقل شده و حالا دوباره اعلام شده به ایدکو برگردند. این برگشت و تبدیل وضعیت متاسفانه باید کارگران دوباره آزمایش طب کار بدهند که از جیب کارگران هزینه شده و شرکت این هزینه را متقبل نمی شود و پرداخت آن برای کارگران دشوار است. مهمتر از همه در زمان بازنشستگی به مشکلات زیادی از این جابجایی بر خواهند خورد، چرا که پرونده شان در یک جا نمی باشد که بتوانند محاسبه دقیق سوابق صورت گرفته و به اور بازنشستگی شرکت اعلام گردد.