برای شرکت سابرما کار نمی کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت سابرما یکی از شرکت های پیمانکاری است که در پروژه های مختلف کار گرفته ولی حق و حقوق کارگران را نمی دهد. به ویژه در پروژه تیس چابهار کارگران زیادی از این شرکت بد حساب طلبکارند. اکثر این نیروها بومی و یا بلوچ هستند. قابل باور کردن نیست اما کارگرانی هستند که از سال ۹۷ طلبکار بوده و شوربختانه دستشان هم هیچ مدارکی ندارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها این شرکت را تحریم کارگری کرده و از دوستان کارگر می خواهد برای کار به این پیمانکاری بدحساب و دغلکار مراجعه نکنند.