نان، همبستگی، پیروزی!

با مبارزات سراسری کارگران پروژه ای، بازنشستگان و آموزگاران پیامی روشن به حاکمیت فرستاده شد: «نان خط قرمز ماست و هیچ احدی را حق عبور نمی دهیم.»

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و حذف یارانه های اساسی و آزاد کردن قیمت و دادن ٤٥ هزار تومان حقیرانه جایگزین یارانه ها، طوفان گرانی و تورم را بر زحمتکشان تحمیل کردند و مدعی بودند با جمع آوری این پول زحمتکشان می توانند به سفرهای خارج!!! هم بروند. امروز بعد از گذشت ١٥ سال هنوز 45 هزار تومان تغییری نکرده است. امروز می شنویم برای آنکه اقتصاد رونق بگیرد و موانع!!! برداشته شود قانون کار مثله، تامین اجتماعی حراج، ارز ٤٢٠٠ تومانی برداشته خواهد شد تا مافیا بیشتر بتواند پول به خارج برده و به عیاشی و نابودی کشور بپردازد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در راستای دفاع از حقوق زحمتکشان همگام با آموزگاران برای دفاع از نان و همبستگی با جنبش آموزگاران، به یاری آنان آمده تا در این نبرد، پیروزی از آن همه مزدبگیران شود. ما از همه رفقای سندیکایی می خواهیم در کنار خواهران و برادران آموزگار در این روزها باشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٧ آذر ١٤٠٠