کارگران در مجتمع مس سرچشمه و مطالبات ایشان

مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، کماکان وضعیت پرداخت مطالبات کارگری نظم و نظام خاصی پیدا نکرده و برخی شرکت های این مجتمع به بد عهدی شان برای پرداخت مطالبات کارگران ادامه می دهند:

_ شرکت نیرو صنعت سرچشمه با تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل، از مهرماه تاکنون موفق به پرداخت حقوق نشده است؛ قابل ذکر است که این شرکت در ترفندی جدید، پرداخت معوقه های کارگری و ستادی را دوگانه کرده و حقوق کارگران را یک ماه جلوتر از نفرات ستادی خود پرداخت می کند.

_ شرکت پارسیان نیز از مهر ماه سال جاری، حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت نکرده و هیچ وضعیت روشنی برای پرداخت معوقات خود ندارد و ظاهرا مصائب مالی پروژه ادامه دارد.

_ شرکت فولمن در انتهای قرارداد خود، ضمن معوقه های پرداختی، نسبت به بیمه ی نفرات خود اقدام نمی نماید و مطالبات پیمانکاران دست دوم این مجموعه نیز به اندازه ی یک سال در تاخیر است.

_ شرکت متبا نیز از مهر ماه موفق به پرداخت حقوق نفرات خود نشده و تنها این شرکت، پرداخت بیمه های پرسنل را بروزرسانی کرده است .

_ شرکت جهان پارس در پرداخت حقوق آبان ماه موفق بوده است.

_ شرکت آبادگران کریمان، پیمانکار دست دوم پروژه فلوتاسیون، از مهرماه موفق به پرداخت حقوق پرسنل خود نشده است.

_ شرکت داریان پیمانکار فلوتاسیون سرباره از مهرماه نسبت به پرداخت حقوق نفرات خود اقدام ننموده و این شرکت در پرداخت حق بیمه ی پرسنل نیز تاخیر دارد.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه