نان، همبستگی، پیروزی!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز ٢ دیماه ١٤٠٠ آموزگاران ١٠١ شهر در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و آموزشی دست به اعتراض زدند.

در تهران گروههای زیادی از معلمان و بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی در اطراف پارک بهارستان جمع شده و با اینکه نیروهای وسیعی از پلیس، گارد ویژه و نیروهای لباس شخصی با حضور خود اطراف میدان بهارستان را قرق کرده بودند و اجازه هیچگونه توقف و تجمع را برای اعتراض نمیدادند، اما معلمان و بازنشستگان نا امید نشده به طرف میدان بهارستان رفته و با شعارهای مطالبه گرانه خود دست به اعتراض زدند. شعارهای معترضان فرهنگی عمدتا حول محور معیشت و رتبه بندی کامل معلمان و بر علیه وزیر آموزش و پرورش و مسئولین بی کفایت دور میزد. شعارهای معترضان عبارت بودند از :

« معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم کارگر اتحاد اتحاد، رتبه بندی ناقص نمی‌خوایم نمی خوایم، منزلت معیشت حق مسلم ماست، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، وزیر بی کفایت استعفا استعفا، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، لشگری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد» با اینکه پلیس در چند مرحله اقدام به متفرق کردن معترضان نمود اما صحنه های قهرمانانه ای در میدان بهارستان رقم خورد. در حالی که مردان را کتک می زدند و متفرق می کردند، زنان در وسط میدان بهارستان نشسته و علیرغم حمله ماموران امنیتی یک ساعتی در میدان نشستند، که نهایتن مامورین خسته شده و معترضان در مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شده بعد از دادن شعار، قطعنامه تجمع بوسیله یکی از آموزگاران بازنشسته قرائت گردید. این تجمع پس از پایان قرائت قطعنامه معلمان و تکرار دیگر شعارهای معترضان و معلمان و بازنشستگان در ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافت.

در این تظاهرات جمعی از اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و بازنشستگان فلزکارمکانیک و بافنده سوزنی با فراخوان سندیکا شرکت داشتند. ما حمایت خود را از این تجمع و تجمعات آتی آموزگاران اعلام کرده و می کنیم.