اجازه دستبرد به دستاوردهایمان را نخواهیم داد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در آبادان پیمانکاران به بهانه اینکه حقوق نفرات طبق کمپین بالا رفته است و ۲۰۱۰هستند ، روزهای بارانی را بدون حقوق اعلام کرده اند و با مقاومت کارگران روبرو گشته اند. شرکت آبادراهان به پیمانکاری رحمت سلحشور و پیمانکاری عزت ململی و شرکت IGC به پیمانکاری کرامت سلحشور تلاش دارند دستاوردهای کارگری را با شکستی که از کمپین خورده اند، ضایع کنند. تا بوده و طبق قانون کار روزهای بارانی باید حقوق کامل کارگر پرداخت شود. ما از کارگران می خواهیم که در مقابل این زورگویی بایستند و اجازه ندهند از بی خبری کارگران بومی و تازه وارد به پروژه سواستفاده بشود.

همچنین از دوستان کارگری که از پیمانکار برق و ابزار دقیق به نام علی غفوری راد پیمانکار شرکت نصب نیرو در شیروان خبری دارند به ما بدهند تا بتوانیم با کمک شما دوستان این پیمانکار فراری را که به کارگرانش بدهکار است را پیدا کرده حقوق برادرانمان را از این بی مروت بستانیم.

همچنین پیمانکار شرکت اسفالت طوس که به قشم رفته تا کارگر برای شرکتش استخدام کند با فریاد هماهنگ کارگرانی که طبق کمپین می خواهند به سرکار بروند روبرو شد.

حق پیروز است و پرچم کمپین همچنان افراشته