اعتراض، اتحاد، پیروزی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت تام ایران خودرو که یک شرکت دانش بنیان و وابسته به شرکت ایران خودروست مجبور به تن دادن به خواسته های کارگران خود شد. کارگران این شرکت طی یکماه اعتراض که به صورت های مختلف از جمله نخوردن غذا و فرستادن عکس آن به مدیرعامل شرکت، روزی ١٥ دقیقه تعطیلی کار و قدم زدن در محوطه صورت گرفت خواستار عزل مدیر و افزایش حقوق ها و رعایت شان کارگریشان بودند. در روز ٢٥ دیماه مدیرعامل طی نشستی با نمایندگان ٩ قسمت این شرکت ضمن عزل مدیر خواسته شده قول ٥ درصد افزایش حقوق از سرماه و اجرا شدن همه خواسته را داد.

کارگران با تردید به این قول ها واکنش نشان داده اند.

امید که این پیروزی کامل تر شود.