جذب بی ضابطه ی نیرو در شرکت های اقماری مجتمع مس سرچشمه!

براساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، پیرو فراخوان های قانونی شرکت ملی صنایع مس برای جذب نیرو و برگزاری آزمون، روند جذب نیرو در شرکت های اقماری نظیر “افق” و ” همگامان” بدون رعایت مسیرهای قانونی و رابطه ای است.

شرکت های نامبرده، به صورت موردی و ظاهرا فقط با استفاده از روابط مدیران در چندین مرحله اقدام به جذب نیرو نموده اند و مصاحبه های تصنعی برگزار می نمایند.

روزانه، شاغلین در شرکت مس شاهد ورود نفرات جدیدی هستند که بنا بود با آزمون های اعلام شده ی قبلی جذب گردند؛ اما به صورت رابطه ای جذب می گردند.

شایعه هایی مبنی بر شناسایی افرادی در بدنه ی این شرکت ها پخش شده که روایت می نمایند، آنها با دریافتِ پول های هنگفت از نفراتی که جذب می نمایند، به اخاذی از نفرات پرداخته اند. ابهام در جذب بی رابطه، این گمان زنی ها را ایجاد کرده است.

گزارشگر پیام سندیکا – مجتمع مس سرچشمه