نمایندگان کارگران را به كار برگردانيد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز در دومین روز اعتراضات کارگران پتروشیمی رازی واقع در منطقه نفتخیز ماهشهر که به عقب افتادن حقوق ها معترض بودند و همچنین تعدادی از نمایندگان کارگران را به محل کار راه نداده بودند، مطلع شدیم امروز نیز از ورود 3 کارگر دیگر جلوگیری شده که منجر به اعتصاب گردید. اسامی بخشی از نمایندگان کارگران بدین شرح است: مهدی طبیعی، علی ساجدی نژاد، علی البوغبیشیان، هادی سرهانی، توفیق احمدی، محمدرضا صالحی، سید هاشم شبیبی، احمد عساکره.

طبق مقررات کمپین در سال گذشته کارفرمایان، به رهبران کمپین قول داده بودند دستمزدها دیگر عقب نخواهد افتاد.

ما ضمن حمایت از خواسته های کارگران پتروشیمی رازی خواهان ورود نمایندگان کارگران به سرکار خود هستیم.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان

٥ بهمن ١٤٠٠