شرایط در پتروپالایش ابوالفارس همچنان خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت بین المللی پتروپالایش ابوالفارس که چندی پیش با گزارش سندیکا، منجر به آمدن بازرسان اداره کار و حتا مهندس حبیبی خراسانی مدیرعامل شرکت به محل پروژه گردید و با کارگران دیدار کرده و قول هایی مبنی بر بهبودی وضعیت به آنان داد، شوربختانه همچنان دستمزدها کمتر از ٤ میلیون بابت ٩ ساعت کار روزانه که هفته ای ٢١٦ ساعت می گردد بدون اضافه کاری به کارگران پرداخت می شود. این شرکت از دادن قراردادها به کارگران خودداری کرده و می گویند:« شرکت خصوصی است و از جیب خودمان دستمزدها را می دهیم و اگر ناراحتی برو بیروت. اخراج»

مدیران این شرکت از محرومیت منطقه سواستفاده کرده و به دلیل نبود شغل کافی و بیکاران زیاد حتا از دادن مرخصی 5/2 روز در ماه به کارگران خودداری می کنند. مدتهاست دسر از ناهار کارگران هم ناپدید شده است و می گویند:« اینگونه کارها هزینه بر است»

آیا بازرسان اداره کار نباید این امور را که تخلف آشکار از قانون کار است را پیگیری و دست متخلف را کوتاه کنند؟