بازگشت به گذشته تحقیرآمیز امکان ندارد!

با افزایش تورم و گرانی هر روزه که منجر به اعتراضات از اوایل سال گردیده است، متاسفانه مدیران جامعه به جای حل مشکلات معیشتی مردم دست به ارعاب زده و پلیس سیاسی برای توقف اعتراضات به میدان آمده است.

پس از اعتراضات ١٢٠ هزار نفره کارگران پروژه ای(کمپین ٢٠/١٠) در تابستان امسال بسیاری از فعالان این کمپین با تهدیدهای پلیس سیاسی روبرو شده و حتا بخشی از این فعالان با همدستی پیمانکاران تاکنون بیکار مانده اند.

کنشگران جنبش بازنشستگان هم بارها با تهدیدهای پلیس سیاسی روبرو شده و تعدادی از آنان بازداشت گردیدند که با اعتراضات وسیع بازنشستگان آزاد شدند.

در یکماهه اخیر پس از مرگ عامدانه بکتاش آبتین عضو موثر کانون نویسندگان در زندان، احضارها باز هم فزونی گرفته است. اعضای فعال سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران نیز آماج این احضارها قرار گرفته اند.

پرونده سازی برای هر کسی که فعالیتی در زمینه عادلانه کردن معیشت و زندگی دارد از سوی پلیس سیاسی به یک امر عادی تبدیل گشته است.

آنچه بی تردید بازگشت به آن غیرممکن است، زندگی رقت باری است که سیاست های ضد کارگری نئولیبرالی توسط مدیران سیاسی و اقتصادی جامعه برایمان متصور شده است.

ما اینگونه حرکات غیرقانونی را محکوم کرده و بر مطالبات انسانی خود پافشاری کرده و دست همه زحمتکشان را برای اتحاد و بهبودی معیشت و گذر از این شرایط غیر انسانی می فشاریم. نه به نولیبرالیسم، شعار همه زحمتکشان ایران است.

گسترده تر باد همبستگی همه‌ی زحمتکشان

پیروزباد عدالت و برابری

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین