گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تحصن کارگران کارخانه فارسیت دورود

امروز ۹۴/۰۳/۳۰ پنج روز است که ۱۶۵ کارگر کارخانه فارسیت دورود در تهران و در مقابل وزارت کار به تحصن نشسته اند و شب ها برای خواب به بهشت زهرا می روند .این کارگران که سوابقی از ۱۴ سال تا ۲۰ سال دارند در پلاکاردی که به نرده های وزارت کار نصب کرده اند چنین نوشته اند:

« ما کارگران فارسیت دورود لرستان با سوابق ۱۴ تا ۲۰ سال به علت سو مدیریت پس از گذشت ۴ سال همچنان دربلاتکلیفی بسر می بریم . ما همچنان ایستاده ایم.»
در ساعت ۶ سه نماینده کارگران که به داخل رفته بودند توسط مامورین انتظامی به خارج از وزارت کار هدایت می شدند که با اعتراض کارگران به داخل وزارتخانه برده شدند. نماینده این کارگران احمد فولادوند در انتظار یکی از مسوولین وزارت کار همچنان در حیاط وزارتخانه سرگردان بود. با اینکه این کارگران ۵ روز است در تهران به دنبال جوابیه ای از مسوولین هستند نماینده شهر این کارگران به نام عباس قادررحمت به دیدارشان نرفته است.
کارگران می گویند تا شنیدن یک جوابیه مناسب در تهران خواهند ماند
آنچه که در این میان به چشم می خورد کمک اهالی محل و آوردن نان و میوه و آب برای این کارگران است . ما از همه شهروندان تهرانی می خواهیم که به این هموطنان دردمند کمک کنند تا بتوانند پس از دریافت جوابی مناسب شهرمان را ترک کنند.
روابط عمومی سندیکای کارگرن فلزکارمکانیک
۹۴/۰۳/۳۰