نان، همبستگی، پیروزی به ثمر خواهد نشست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٣٠ بهمن طبق فراخوان داده شده از سوی تشکل های فرهنگیان بیش از ٤٠٠ فرهنگی در مقابل مجلس گرد هم آمده و نسبت به اجرا نشدن درست لایحه رتبه‌بندی شاغلان و تامین نکردن ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ دست به اعتراض زدند. ابتدا یکی از فرهنگیان در مورد بدقولی های دولت های گذشته و فعلی و اظهارات آنان با تاریخ لیستی را برای فرهنگیان خواند. در این تظاهرات فرهنگیان یک صدا می گفتند:« هرکه با اهل قلم در افتاد، ور افتاد».

با توجه به اینکه اعضای بازنشسته سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در ابراز همبستگی با این عزیزان برای چندمین بار شرکت کرده بودند از سوی تریبون برای سپاسگزاری و اظهار همبستگی شعار:« کارگر معلم اتحاد اتحاد» سر داده شد.

در این تظاهرات اعضای بازنشسته سندیکای کارگران فلزکارمکانیک شعارهای «همسان سازی برای همه معلم، پرستار، کارگر»«بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض» همسان سازی ١٤٠٠ چی شد؟ تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم»«نان، همبستگی، پیروزی»