اعتراض بازنشستگان تهرانی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز ٢٨ بهمن نشستی از سوی گردانندگان کانون بازنشستگان تهران در تالار نگین برگزار شد تا نسبت به اعتراضات یک ساله اعضای کانون به نوعی پاسخ داده شود. اعضای کانون بازنشستگان تهرانی نسبت به عملکرد ضعیف و خائنانه هیات مدیره نامه های اعتراضی زیادی نوشته بودند که در کانال سندیکا درج شد. در این نشست تقریبن ٣٨٠ بازنشسته شرکت کرده بودند که با انتخاب هیات رییسه که همچنان صادقی بی عرضه در راس آن بود بیش از ٣٠ نفر از تالار خارج شدند. با ارایه گزارش منفعلانه رییس هیات مدیره و خزانه دار اعتراضات بالا گرفت که صادقی تلاش کرد آن را خاموش کند که یکی از بازنشستگان با فریاد گفت:« چرا از همسان سازی که اتفاق نیفتاده حرف نمی زنید؟ چرا از وضعیت بد درمان و بیمه های تکمیلی گزارشی نمی دهی؟ چرا از حقوق های نجومی که سازمان را ورشکسته کرده است حرفی زده نمی شود؟ صادقی، مگر نگفته بودی که اگر ٥٠ بازنشسته به خیابان بیاید من ٥٠٠٠ هزار بازنشسته به خیابان خواهم آورد چرا یکشنبه که ٢٠٠ بازنشسته در جلوی مجلس اعتراض کرده بود تو نبودی؟ تو خائنی خائن» و سپس جلسه را ترک کرد. خانمی هم به حضار گفت:«برای چه نشسته اید؟ اینها دروغگو هستند بازهم می خواهید بنشینید و دروغ بشنوید؟» که بیش از ١٠٠ نفر جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و در خیابان تجمع کرده به سخنان معترضین گوش می دادند و قرار شد یکشنبه آتی در جلوی مجلس گردهم بیایند.