خواسته های کمپین ٢٠/١٠ باید انجام شود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٣٠ بهمن کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت سکاف در پتروشیمی مهر کیمیا عسلویه از صبح ساعت ١٠ به دلیل عقب افتادن حقوق هایشان از آذرماه تاکنون دست به اعتصاب زدند. پس از آنکه خبری از مدیریت نشد و به کارگران پاسخی ندادند کارگران به خوابگاههای خود رفته تا وصول مطالبات در اعتصاب خواهند بود.

یکی از مقررات کمپین ٢٠/١٠ عقب نیفتادن حقوق ها بود که متاسفانه از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود و با اعتصاب پاسخ داده می شود.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان از این اعتصاب حمایت کرده و پشتیبان برادران خود هستند.