یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٨ اسفند بازنشستگان در ١٥ شهر از جمله مشهد، کرمانشاه، قزوین، رشت، اراک، شوش، اردبیل، تبریز، بجنورد، خرم آباد، شیراز، اهواز، شوشتر در مقابل اداره تامین اجتماعی و بازنشستگان فولاد تهرانی و اصفهانی در مقابل صندوق بازنشستگی خود و بازنشستگان در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. عدم همسان سازی، دروغگویی های مسوولین سازمان تامین اجتماعی و کانون های بازنشستگی و همچنین گم شدن ٨٩ هزار میلیارد تومان بودجه ای که می بایست برای درمان و معیشت بازنشستگان در نظر گرفته می شد و عیدی حقیرانه 1 میلیون ٦٠٠ هزار تومانی در صدر اعتراضات بازنشستگان بود.

از چند روز قبل تلفن هایی به فعالین بازنشسته فلزکارمکانیک مبنی بر عدم حضور در تجمع و لغو فراخوان داده شده برای تجمع زده می شد. اما با همه اینها بیش از ٧٠ بازنشسته شهاب خودروی، ایران خودرو، کیان تایر، مخابرات، دخانیات، مهمانانی از تبریز و گروه پایتخت در این تجمع حضور داشتند. تنی چند از بازنشستگان لشگری و کشوری هم برای همبستگی با بازنشستگان تامین اجتماعی حضور داشتند که با شعار :«لشگری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد» روبرو شدند. با آورده شدن بلندگو، تریبون آزاد برای سخنرانی از سوی برگزار کنندگان اعلام شد. ناصر آغاجری بازنشسته پروژه ای در مورد خصوصی سازی و حقوق زحمتکشان در قانون اساسی سخن گفت. حسین غلامی از حقوقی که برای زحمتکشان در قانون اساسی به ویژه در مقدمه قانون اساسی و اصول ٣، ٣٦، ٢٧، ٢٩، ١٣ سخن گفت. دو تن از خانم های حداقل بگیر و از کار افتاده در مورد وضعیت معیشتی خود سخن گفته و گفتند:« با ٢ میلیون تومان آقایان مجلسی چگونه می توان زندگی کرد شرمتان باد»«هر نوع همسان سازی می بایست ابتدا مستمری حداقل بگیرها را به خط فقر رساند بعد همسان سازی اجرا شود» شعارهای:« کارگر زندانی آزاد باید گردد»«اسماعیل گرامی آزاد باید گردد» «شاغل، بازنشسته اتحاد اتحاد» از دیگر شعارهای امروز بود. متاسفانه با بازداشت آقای فراهانی از گروه پایتخت فضا کمی متشنج شد که با گفتگوی بازنشستگان فلزکارمکانیک ایشان آزاد ولی شماره گفتگو کننده توسط پلیس گرفته شد.

قطعنامه توسط خانم چالابه خوانده شد که برخی از بازنشستگان با انتقاد از قطعنامه نویسان که می بایست قطعنامه در تجمع نوشته شود تا بازگو کننده همه خواسته های بازنشستگان به ویژه حداقل بگیران، از کارافتادگان، بازماندگان باشد، شدند.

تجمع در ساعت ١٢ به پایان رسید.