تحت فشار گذاشتن وثیقه گذار، انسانی نیست!

منوچهر سراج از فعالین خوش نام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که در فیروزکوه فعالیت دارد و برای کارگران و مردم محروم شهر حامی بی نظیر است، به حکم شعبه ١ اجرای احکام دادسرای انقلاب ناحیه ٣٣ وثیقه گذارش را ٣٠ روز مهلت داده اند تا منوچهر را تسلیم زندان کند.

منوچهر سراج در ٢٢ آبان ١٣٩٩ با گذاشتن وثیقه ای ٥٠٠ میلیونی از زندان اوین آزاد شد. هرچند این آزادی خوشحال مان کرد اما وثیقه گرفتن از کارگری که هیج در بساط ندارد کاممان را تلخ تر از همیشه نمود. گرفتن وثیقه از بی گناهانی چون سراج در حقیقت محدودتر کردن اینگونه فعالان از وظایف اجتماعی خود است. چرا که وثیقه گذار که خود نیز اندوخته ای به جز این ملک ندارد حالا در معرض فشارهای گوناگون قرار خواهد گرفت. با گرفتن وثیقه دو نفر محدود می شوند.

ما ضمن محکوم کردن این عمل غیرانسانی و حمایت بی دریغ از منوچهر سراج و وثیقه گذارش، همچنان خواهان آزادی همه کنشگران صنفی از اسماعیل عبدی تا شاپور احسانی راد و عالیه اقدام دوست هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ١٧ اسفند ١٤٠٠