مدیریت ذوب آهن و اطلاع رسانی به کارگران!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، بسیاری از کارکنان و کارگران نمی دانند که آیا شغلشان سخت و زیان آور می باشد یانه؟ متاسفانه مدیریت در این امر کوتاهی می کند و اطلاع رسانی لازم را انجام نمی دهد و کارگران و متخصصین با آنکه بارها از مدیریت خواسته اند تا لیست کارهای سخت و زیان آور را اعلام کند با سکوت مواجه شده اند.

از طرفی با توجه به حوادث امسال کارگران خواهان مصاحبه با افراد حادثه دیده در کارخانه بوده تا تجربه دیگر کارگران در مواجه با حوادث بیشتر شود. شوربختانه مدیریت از گذاشتن این گونه جلسات طفره رفته و بی تردید باز هم حوادث ناگوار اتفاق خواهد افتاد.