مدیریت بی خاصیت ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست در خطوط تولید عینک های ایمنی که فاقد کیفیت بوده و بسیار شکننده هستند توزیع شده که جز اسیب به چشمان کارگران، استفاده دیگری نداشته است. حتا مدیران نیز در مقابل اعتراض کارگران تایید کرده اند که این عینک ها فاقد استاندارد بوده و به درد کار نمی خورند.

مدیرعامل بی خاصیت ایران خودرو نباید به دنبال این باشد که این عینک ها را چه کسانی خریده و به کارخانه تحمیل کرده اند؟؟؟ ایا زیر کاسه نیم کاسه ای هست؟