حقوق های عقب افتاده را به ما گزارش کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری شیرمرد از شرکت آبادراهان در پالایشگاه ستاره خلیج حقوق اسفند و عیدی کارگران را پرداخت نکرده است.

با توجه به گفتگوهای نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای با مسوولین شرکت نفت در خصوص عقب افتادن حقوق ها و رد شدن لیست بیمه کارگران با عنوان شغلی کارگر ساده از همه کارگران می خواهیم در هر پروژه ای که هستند چنانچه حقوقشان عقب افتاده و یا لیست بیمه شان با عنوان شغلی شان مطابقت ندارد و کارگر ساده رد می شود این تخلفات را به ما گزارش کنند تا بتوانیم ریشه این کارهای غیرقانونی را خشک کنیم.