حقوق های عقب افتاده مشکل کارگران پروژه ای!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعلام دولت و تاکید رییس دولت آقای رییسی هنوز پالایشگاه آبادان حقوق بهمن و اسفند کارگران را نپرداخته است.مدیران شرکت های سکاف، آبادراهان، اکسیر، IGC با کلک و حیله و امروز و فردا کردن کارگران را سر دوانده و تلاش دارند در اواخر اردیبهشت حقوق بهمن کارگران را بپردازند. حقوق دیماه کارگران این شرکت ها در اوایل اسفند پرداخت کرده اند. در ضمن در این پالایشگاه لیست بیمه همه کارگران متخصص به صورت کارگر ساده رد می شود.

به همه کارگران پروژه ای اعلام می کنیم تاخیر در حقوق ها و چنانچه لیست بیمه تان کارگر ساده و نه با عنوان شغلی به تامین اجتماعی ارایه می گردد به ما خبر دهید