پالایشگاه آدیش کنگان در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٦ فروردین ماه کارگران پالایشگاه آدیش کنگان از صبح به سرکار نرفته و دست به اعتصاب زدند. ٤٠٠ کارگر این پالایشگاه در اجرای توصیه سندیکای فلزکارمکانیک به کارگران که از اوایل سال گفته شده است خواستار افزایش حقوق ٥٧ درصدی هستند. پیمانکاری مبین صنعت و پیمانکارش مبینی که از روز گذشته با اعتراض کارگران روبرو شده بود اعلام کرد فقط ١٠ درصد به حقوق ها اضافه می کند. کارگران امروز بعد از خوردن صبحانه دست به اعتصاب زده و خواهان تسویه حساب شدند.

به همه کارگران پروژه ای اعلام می کنیم طبق مصوبه وزارت کار همه کارگران می بایست به حقوق هایشان ٥٧ درصد اضافه شود. در غیر این صورت شرکت هایشان از قانون تخطی کرده متخلف محسوب می شوند و می توانند به اداره کار محل مراجعه و این تخلف را گزارش کنند.

در ضمن از همه برادران کارگر بیکار می خواهیم در همبستگی با این کارگران به این شرکت برای کار مراجعه نکنند و این شرکت از هم اکنون تحریم کارگری است.

متحد باشیم پیروزیم!

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان