برای شرکت های «گدا» کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پتروشیمی بوشهر پیمانکاری فرجود سرویس های حمل نیرو کولره را روشن نمی کنند. ٥ سرویس دارد که نیروها را سرکار می برند. در اوج گرما کارگر را بخار پز سرکار می برند و بخار پز برمی گردانند خوابگاه.

به کارگران از طرف کارفرما پیغام داده شد که هر کسی ناراحت است بیاید تسویه کند برود.

ما ضمن حمایت از خواسته کارگران به کارفرمای متخلف پیغام می دهیم به همین زودی ایشان را از کار بیکار خواهیم کرد. منتظر باش و ببین.