اخطار به شرکت های حاضر در پتروشیمی بوشهر، سایت1

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با اعلام ٤٠ درصد افزایش حقوق بر حقوق های اعلامی کمپین ٢٠/١٠ از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، کارگران پروژه ای پتروشیمی بوشهر سایت یک پیمانکاری شرکت جهانپارس با ٢ روز اعتصاب به این شرکت مهلت دادند تا شنبه پیش رو ٣ فروردین قراردادها را با این قیمت ها برای ٢٠ روز کاری امضا کند:

جوشکار ٣٠ میلیون

فیتر ٢٦ میلیون

مونتاژکار ٢٣ میلیون

ما ضمن حمایت از این خواسته به همه پیمانکاران هشدار می دهیم هرچه سریعتر به خواسته های کارگران تمکین کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

کارگران گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها